email: office@hero-translating.com | tel CZ: 00420 / 222 543 904 | tel DE: 0049 / 162 5625 235 | tel US: 001 / 702 727 8068
key
bg_li_l bg_li_l
 
 

O překladatelství

Translatologie

Translatologie je interdisciplinární vědní obor zabývající se převodem textů z jednoho jazyka do jiného, případně z jednoho semiotického systému do jiného, ať už překladatelem lidským nebo překladačem strojovým, písemně (překlad) nebo ústně (tlumočení). Zajímá se o otázky přesnosti (věrnosti) překladu, převodu textů z jedné kulturní oblasti nebo dějinné doby do jiné, o otázku možnosti překladu (přeložitelnosti) apod. V zásadě lze translatologii dělit na deskriptivní a aplikovanou. Do deskriptivní odnože spadá například kritika překladu či dějiny překladu. Aplikovaná translatologie se zabývá překladatelskou a tlumočnickou praxí.

Překlad

Překlad je písemný převod textu z jednoho jazyka do druhého, ať už se jedná o text umělecký, odborný, populárně-naučný, administrativní, náboženský, návod na použití přístroje apod. U uměleckého překladu je důležitý převod nejen obsahu, nýbrž i estetických hodnot textu a individuálního stylu autora. U ostatních druhů překladu převládá požadavek na přesnost a srozumitelnost. Na rozdíl od tlumočníka nemusí být překladatel rychlý, hlediskem je spíš faktická správnost a přesnosti, pro překladatele důležitá trpělivost. Překladatel obvykle překládá z cizího jazyka do své mateřštiny. Potřebuje nadprůměrnou znalost obou jazyků, kromě toho i znalosti lingvistiky, stylistiky, literární teorie a teorie překladu, popř. dějin překladu.

Odborný překlad

Odborný překlad je cizojazyčný převod textu z oblasti vědy a techniky. Protože odborný text nepůsobí tolik na fantazii a emoce jako spíše na rozum, vyjadřuje se v pojmech, termínech a definicích, musí překladatel odborného textu znát terminologii příslušného oboru a orientovat se v oboru samém. Nemusí dbát na individuální styl autora a zachovávat jeho estetické principy, což však neznamená, že by odborný styl směl být kostrbatý a nemotorný. Na určitou přirozenou eleganci je třeba dbát. V některých případech mají ovšem i odborné texty výrazný autorský styl (např. spisy filozofické a esejistické), který by se z překladu neměl vytratit. Odborný překlad se pak blíží překladu literárnímu.

Literární překlad

Literární překlad je cizojazyčný překlad beletrie, eseje, úvahy, literární kritiky a podobných textů s výrazným autorským stylem a významnou estetickou složkou vedle složky obsahové. Literární překlad se snaží převést do jiného jazyka nejen autorovy myšlenky, nýbrž i individuálnost jeho stylu, krásu popisu, atmosféru místa, doby a národnosti (u scének a postav), působit na čtenářovu fantazii a emoce podobně jako v originále.

Zdroj: Wikipedia
 
languages